DREJTIMET DHE PROFILET

 

STRUKTURA 2+1+1

1. Elektroteknikë

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)          

 PROFILI MËSIMOR                                  
Niveli II-të (Klasa 12)                               

 DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli III-të (Klasa 13)

Elektroteknikë

Instalime elektrike civile dhe industriale 

       Elektroteknike

 

Teknollogji Automatizimi

 

 

   
   

2. Mekanikë

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)          

 PROFILI MËSIMOR                                  
Niveli II-të (Klasa 12)                                

 DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli III-të (Klasa 13)

Mekanikë

Makina metalprerëse 

Mekanikë

 

3. Sherbime  Mjete  Transporti

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)          

 PROFILI MËSIMOR                                  
Niveli II-të (Klasa 12)                               

 DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli III-të (Klasa 13)

Sherbime  Mjete  Transporti

Sherbime  Motorike

Sherbime  Mjete  Transporti

 

4. Ndërtim

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)          

 PROFILI MËSIMOR                                  
Niveli II-të (Klasa 12)                                

 DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli III-të (Klasa 13)

Ndërtim

Muratim dhe Suvatim

Punime dhe riparime rrugesh

 

 

 

5. Instalues I sistemeve termohidraulike pilot-AlbVET niveli I dhe II

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)          

 PROFILI MËSIMOR                                  
Niveli II-të (Klasa 12)                               

 DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli III-të (Klasa 13)

Instalues I sistemeve

 termohidraulike


Pilot Alb-VET niveli I dhe II

Instalues I sistemeve

termohidraulike


Pilot Alb-VET niveli I dhe II

Panele diellore dhe hidraulike

 


 

 


STRUKTURA 2+2

6. TIK (teknologji informacioni dhe komunikimi)

 

DREJTIMI  MËSIMOR

 PROFILI MËSIMOR
Niveli II-të (Klasa 12, 13)

                                                                             Elektronik ne teknologjine e automatizimit ( pilot-PEM )