Misioni dhe Organizimi

Synimet e shkollës teknike “ARBEN BROCI”

Objektivat e bashkëpunimit:

1.   Krijimi i një gjenerate punonjësish te kualifikuar të pajisur me:

 

 • Kompetence profesionale;
 • Kompetence sociale;
 • Kompetence përgjegjësie dhe vetëkontrolli të punës.

 

2. Dhënia e mundësisë së moshës së rinisë për të krijuar individualitetin e vet dhe zgjedhja e rrugës për të ardhmen.

 

Në kuadër të ristrukturimit të Arsimit shqiptar në përgjithësi dhe atij profesional në veçanti, me sistemin 2+1+ 1 shkolla ka tre Drejtime:

 • Mekanike
 • Sherbim Mjete Transporti
 • Elektroteknike
 • Ndertim
 • Termohidraulike

 

Kurrikuli që zbaton shkolla përmban:

 • Kulturë të përgjithshme 33% (Matematikë, Fizikë, Kimi, Gjuhë e huaj, Informatikë, Histori, Njohuri për shoqërinë, Letërsi);
 • Kulturë profesionalë teorike 32% (Lëndët profesionale sipas Drejtimeve);
 • Kulturë profesionale praktike 35%.

 

Pas përfundimit të shkollës nxenësi pajiset me:

 • Diplomë;
 • Certifikatë të përgatitjes tekniko-profesional.