Infrastruktura

Shkolla ka një infrastrukturë shumë të mirë dhe të përshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor teorik dhe praktik.

Infrastruktura është siguruar nga donatore te huaj si GTZ gjermane dhe qeveria italiane si dhe laboratorë dhe reparte të ngritura nga trupi mësimor i shkollës.

Shkolla ka mjedise që sigurojnë një mësim normal dhe me cilësi ku nxënësit marrin njohuri teorike dhe praktike të gatshëm për të konkurruar në tregun e punës.

 • Laboratori i informatikës
 • Laboratori i elektronikes
 • Laboratori i elektroteknikes
 • Laboratori i matjeve mekanike
 • Kabineti i automobilave
 • Kabineti i vizatimit teknik
 • Kabineti i matematikes
 • Reparti i axhusterisë
 • Reparti i instalimeve te brendshme
 • Reparti i instalimeve t jashtme
 • Reparti i riparimit te makinave elektrike.
 • Reparti i makinave metal-prerëse.
 • Reparti i saldimit.
 • Reparti motorist
 • Reparti i përgatitjes se duraluminit.